СОЧ № География 8 класс

Назад
География - 8 класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Задание:

5-суретті қолдана отырып, сұраққа жауап беріңіз

a. 5-суреттегі ӛзен аңғарының ӛзгеруіне әсер ететін бір себепті жазыңыз.
b. Қай ағыста жайылманың пайда болу мүмкіндігі жоғары екенін атап, себебін түсіндіріңіз

Решение:

a. су жылдамдығы / жер бедері / тау жыныстарының құрамы
b. орта және тӛменгі
себебі – орта және тӛменгі ағыстарда су жылдамдығы баяулайды/ шӛгінділер тасымалы болады / жер бедері жазыққа сәйкес келеді