СОР № 1 Физика 10ЕМН класс Термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер

Назад
Физика - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер

Задание:

(a) Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын тұжырымдаңыз
(b) МКТ-ның негізгі теңдеуін пайдаланып, молекулалардың ілгерілемелі
қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы мен абсолют температураның
арасындағы мына байланысты қорытып шағарыңыз ? =?/???
(c) Температурасы 270С болатын оттек пен сутек молекулаларының орташа квадраттық
жылдамдықтары мен кинетикалық энергияларын салыстырып, қорытынды жасаңыз.

Решение:

(a) Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары: барлық денелер молекулалардан (атомдардан) тұрады; молекулалар үздіксіз бей-берекет қозғалыста болады; молекулалардың (атомдардың) арасында тартылыс күші және тебу күші әсер етеді; заттар бөлінгіш;

(b)Ek=i/2kT — абсолютті температура арқылы молекулалар қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы;

i – молекулалардың еркіндік дәрежелерінің саны (идеал газдар туралы есептердің көпшілігінде i=3)

k=1,38*10^(-23) Дж/К — Больцман тұрақтысы;

T – абсолютті температура.

(c) орташа квадраттық жылдамдығы:

<V> = √ (3 R T/M)

Сутегі үшін:

M₁ = 2 г/моль

Оттегі үшін:

M₂ = 32 г/моль

<V₁> / <V₂> = √ (3 R T/M₁) / √ (3 R T/M₂) = √ (M₂/M₁) = √(32/2) = √(16) = 4