СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Стехиометрия

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Стехиометрия

Задание:

1. Төмендегі кестені толтырыңыз

2. Суретте зат мөлшерінің массаға, көлемге және бөлшектер санына қатысты жалпы тірек схемасы бейнеленген. Осы тірек сызбаны қолдана отырып келесі есептеулерді жүргізіңіз

(a) (і) Берілген реакция теңдеуін теңестіріңіз:
N2 (г) + H2 (г)  NH3 (г)
(іі) 17,2 моль азотпен реакцияға түсетін сутектің массасын есептеңіз.
(ііі) Жоғарыдағы реакция теңдеуі бойынша келесі газдар қатынасын анықтаңыз.
a) N2 (г)/H2 (г)
b) N2 (г) /NH3 (г)

Решение:

1.

2.(a) (і)

N2 (г) + 3H2 (г) =2 NH3 (г)

 

(іі) N2 + 3H2 = 2NH3

n(NH3) = 17,2/22.4 = 0.3 моль

n(H2) = 0.3 *3/2=0.45 моль

V(H2) = 22.4 *0.45 = 10.08 л

(ііі)

a) 1:3

b) 2:1