СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Стехиометрия

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Стехиометрия

Задание:

15.0 мл, 0.010 М Ва(ОН)2 ерітіндісін 0.015 М НСІ ерітіндісімен титрлейді.
(а) Жоғарыдағы бейтараптану реакциясының мәндерін қолданып Ва(ОН)2 молярлық концентрациясы арқылы НСІ молярлық көлемін табудың стехиометриялық жолын және қадамдарын құрыңыз.
(b) 1 л. 0.015 М Ва(ОН)2 бейтараптауға қажетті 0.125 М НСІ ерітіндісінің көлемін есептеңіз.
(с) Үш стаканда әр түрлі заттардың 1 л судағы ерітінділері берілген. Ерітіндінің тығыздығын ескермей әр стаканның молярлық концентрациясын және қ.ж. және стандартты жағдайда алатын көлемін есептеңіз.

Решение:

(а)

(b) HCl + KOH → KCl + H2O

Vраствора(KOH) = 10 мл = 0.01 л

n(KOH) = C*V = 0.15*0.01 = 0.0015 моль

n(HCl) = n(KOH) = 0.0015 моль

V(HCl) = n/C = 0.0015/0.05 = 0.03 л = 30 мл

(с)