СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Термодинамикаға кіріспе

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Термодинамикаға кіріспе

Задание:

a) Берілген сурет бойынша Гесс заңының теңдеуін құрыңыз. (b) Өзіңіздің құрған теңдеу бойынша Гесс заңының физикалық мәнін түсіндіріңіз.
(c) Магний ауада ашық жалынмен жанады. Гесс заңын қолдана отырып, реакция энтальпиясын анықтаңыз:
Mg(қ) + 1/2 O2(г) = MgO(қ), ΔHтүз = ? (l)
MgO (қ) + 2 HCl(с.ер.) = MgCl2(с.ер.) + H2O (2)
Mg(қ) + 2 HCl(aq) = MgCl2(aq) + H2(г) (3)
H2(г) + 1/2 O2(г) = H2O(с) (4)
(d) 2C(г) + 2H2(г) = C2H4(г), осы термохимиялық реакция теңдеуін қолдана отырып, реакция энтальпиясын Но298 есептеңіз:
С(графит) = С(г) ; Но298 = +716,67 кДж; С2H4(г) + 3O2(г) = 2CO2(г) + 2H2O(г); Но298 = 1322,94 кДж; C(графит) + O2(г) = CO2(г); Но298 = 393,51 кДж;
H2(г) + 1/2O2(г) = H2O(г); Но298 = 241,81 кДж.

Решение:

a) Берілген реакция теңдеуіне тепе-теңдік болады

(b) Гесс заңы бойынша организмдегі күрделі биохимиялық реакциялардың жылулық эффектісін олардың аралық даму жолдарын білмей-ақ бастапқы және соңғы өнімдердің (продукт) шамаларын білу арқылы өте дәл есептеуге болады

(c)

 

(d)