СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Органикалық химияға кіріспе

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Органикалық химияға кіріспе

Задание:

(а) Изомер дегеніміз не?
(b) (і) Төменде бір-біріне изомер болатын заттар берілген. Оларды тауып изомер түріне
байланысты жұптастырыңыз.

(іі) Жоғарыдағы А және G қосылыстар үшін басқа бір изомер түрлерін құрастырыңыз.
(iii) Пентанның және мүмкін болатын барлық изомерлерін жазыңыз.
2. (a) Төмендегі қосылыстың қайсысы бутен-1-дің изомері бола алмайды?

(b) Заттардың формуласындағы изомерлердің реттілік саны:
1. СН3 — (СН2)2 — О — СН2СН3; 2. СН3 — (СН2)3 — СНО

3. СН3 – СОО – СН2 – СН – СН3
|
CH3
4. НООС — (СН2)4 — СН3;
5. С2Н5 — СОО — С2Н5.
A) 1 және 2.
B) 3 және 4
C) 2 және 3
D) 4 және 5
E) 5 және 3
(c) Берілген заттардың ішінде тек бір затты көрсететін екі құрылымдық формула:
a) CH3-CH = CH-CH3
b) CH2-CH = CH2
|
CH3
c) CH3-CH2-CH2-CH2-CH = CH2
d) CH2= CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
e) CH3-CH2-CH2-CH = CH2
f) CH2-CH2-CH = CH2.
|
CH3
A) d, c
B) а, b
C) c, b
D) b,d
E) e,f

Решение:

(а) Изомерия дегеніміз — молекулалық формуласы бірдей, бірақ қосылыстардың әрқайсысында құрылымы әртүрлі екі немесе одан да көп заттардың болуы

(b) (і)

 

(іі) 2,2,3 метил гексан

(iii) CH3(CH2)3СН3 (н-пентан)(СН3)2СНСН2СН3 (2-метилбутан) (СН3)4С (2,2-диметилпропан, тетраметилметан).

2. (a) 2 және 3

(b)

E) 5 және 3

(c)

D) b,d