СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Қанықпаған көмірсутектер

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Қанықпаған көмірсутектер

Задание:

1. Крекинг дегеніміз не? Термиялық және катализдік крекинг процесіне анықтама беріңіз. Мысал келтіріңіз.
2. (a) Белгілі бір алканның крекингі нәтижесінде Х және У өнімдері түзілді.
Крекинг жүрудің қажетті шарттарын көрсетіңіз.
(b) Х өнімі бром суын түссіздендіреді, ал У өнімі түссіздендірмейді.
Х өнімі туралы болжам жасаңыз: __________________________________
У өнімі туралы болжам жасаңыз: __________________________________
(c) У өнімінің салыстырмалы молекулалық массасы 58 тең. Егер Х өнімі броммен әрекеттессе, онда молекулалық массасы 230 тең дибромтуындысы түзіледі.
Х өнімінің молекулалық формуласы: _________________________________
У өнімінің молекулалық формуласы: _________________________________
(d) Крекингтің өндірістегі маңызы туралы қорытынды жасаңыз

Решение:

а)Крекинг – мұнай өңдейтін зaттардағы негізгі термиялық процесс.

в)Бұл процесс жоғары температураны қажет етеді

с) X алкан болуы мүмкін

Y белсенді металл

д) бензин жасау,  сұнай көздері