СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Галоген-алкандар

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Галоген-алкандар

Задание:

1. Карбкатион деген не?
Нуклеофильді реагент деген не?
Мысалы:
Нуклеофильді орынбасу (SN1 және SN2) реакцияларының механизмін сипаттаңыз:
2. Галоген алкилдерге калий цианидімен әсер еткенде, цианидтер түзіледі:
СН3 – СН2 – I + K – CN ↔ CH3 – CH2 – CN + KI
Осы нуклеофильді SN2 орынбасу реакциясының механизмін жазып түсіндіріңіз.
3. 2-иод-пропанның сілтімен гидролиз реакциясын жазыңыз.
Осы нуклеофильді SN2 орынбасу реакциясының механизмін жазып түсіндіріңіз.
4. Галоген туындыларына күміс нитритімен әсер етсе, нитроалкан түзіледі:
(СН3)3 Br + AgNO2 ↔ CH3 – CH2 – NO2 + AgBr
Осы нуклеофильді SN1 орынбасу реакциясының механизмін жазып түсіндіріңіз.

Решение:

1. Карбокация — Карбокационды орталықтың схемалық көрінісі.

Нуклеофильді реагенттер (ядроны жақсы көреді) сыртқы электрон қабатында жұп электроны бар бөлшектер.

2.орынбасу реакциясының механизмінде белсенді металдардың арқасында реакция жүзеге асады

3. C3H7OH + Li = C3H7OLi + H2

4.Бұл жерде Ag және Br  өзара әрекеттесуінен орынбасу механизмі жүзеге асады