СОР № 1 Химия 11ОГН класс Оттекті органикалық қосылыстар

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Оттекті органикалық қосылыстар

Задание:

(a) Пропаналь альдегидінің сызбанұсқаға сәйкес тотықсыздану және күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотығу реакция теңдеулерін жазып, түзілген өнімдерді атаңыз:(b) Бутанон -2 – нің және бутанальдың тотықсыздану реакция теңдеулерін жазыңыз және түзілген өнімдерді атаңыз.

Решение:

(a) C2H5COH + 2[Ag(NH3)2]OH = C2H5COOH + 2Ag↓ + 4NH3 + H2O

түзілген өнім: пропаналь                              пропан қышқылы

(b) 1.CH3-CH2-CH2-COH+H2=CH3-CH2-CH2-CH2OH-бутанол

2.H3C-CH2(OH)-CH2-CH2-CH3=H3C-C(O)-CH2-CH2-CH3+H2-метилпропилкетон